Kết quả phân loại giải quyết TTHC
STT
Tên văn bản
Ngày đăng
Người đăng
Xem
1 Kết quả phân loại giải quyết thủ tục hành chính năm 202230/12/2022Portal Admin
2 Kết quả phân loại giải quyết TTHC quý III năm 202202/11/2022Portal Admin
3 Kết quả phân loại Giải quyết TTHC quý II năm 202202/08/2022Portal Admin
4 Kết quả phân loại Giải quyết TTHC quý I năm 202220/04/2022Portal Admin
5 Kết quả phân loại Giải quyết TTHC Năm 202131/12/2021Portal Admin
6 Kết quả phân loại Giải quyết TTHC quý III năm 202118/10/2021Portal Admin
7 Kết quả phân loại Giải quyết TTHC quý II năm 202116/07/2021Portal Admin
8 Kết quả phân loại Giải quyết TTHC quý I năm 2021 16/04/2021Portal Admin
9 Kết quả phân loại Giải quyết TTHC Năm 2020 01/01/2021Portal Admin