Bưu chính Công Ích

STT
Họ tên TCCN
Thông tin liên hệ
Thủ tục
Ngày yêu cầu
Ngày tiếp nhận
Ngày hẹn trả
Đơn vị
Hủy
1testcongdonvisoctrang Số điện thoại: 0987654321
Email:
Địa chỉ: testcongdonvisoctrang
002 - Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường (Kế hoạch BVMT)०१/०६/२०१८ १४:३०:२८
Sở Tài nguyên và Môi trường
Đã hủy
2testcongchungsoctrang Số điện thoại: 0987654321
Email:
Địa chỉ: testcongchungsoctrang
002DV-Thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp (Dịch vụ không nằm trong TTHC)०१/०६/२०१८ १४:२७:४८
Sở Tài nguyên và Môi trường
Đã hủy
3testcongchunglan2 Số điện thoại: 0987654321
Email:
Địa chỉ: test
002DV-Thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp (Dịch vụ không nằm trong TTHC)०१/०६/२०१८ १४:२१:४५
Sở Tài nguyên và Môi trường
Đã hủy
4testcongchung Số điện thoại: 0981312321
Email:
Địa chỉ: testcongchung
002DV-Thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp (Dịch vụ không nằm trong TTHC)०१/०६/२०१८ १४:१७:०१
Sở Tài nguyên và Môi trường
Đã hủy
5test3 Số điện thoại: 0987654321
Email:
Địa chỉ: test3
002 - Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường (Kế hoạch BVMT)०१/०६/२०१८ १४:१६:०८
Sở Tài nguyên và Môi trường
Đã hủy
6test2 Số điện thoại: 01234567890
Email:
Địa chỉ: test2
002DV-Thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp (Dịch vụ không nằm trong TTHC)०१/०६/२०१८ १४:०८:३८
Sở Tài nguyên và Môi trường
Đã hủy
7test Số điện thoại: 0123456789
Email:
Địa chỉ: test
002 - Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường (Kế hoạch BVMT)०१/०६/२०१८ १३:५८:१५
Sở Tài nguyên và Môi trường
Đã hủy