Kết quả phân loại giải quyết TTHC
STT
Tên văn bản
Ngày đăng
Người đăng
Xem
1 Kết quả phân loại Giải quyết TTHC quý III năm 2021१८/१०/२०२१Portal Admin
2 Kết quả phân loại Giải quyết TTHC quý II năm 2021१६/०७/२०२१Portal Admin
3 Kết quả phân loại Giải quyết TTHC quý I năm 2021 १६/०४/२०२१Portal Admin
4 Kết quả phân loại Giải quyết TTHC Năm 2020 ०१/०१/२०२१Portal Admin