Đơn vị
Tỉnh Sóc Trăng
Sở Thông tin và Truyền thông
Sở Công Thương
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Giao thông Vận tải
Sở Kế Hoạch Đầu Tư
Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Sở Nội vụ
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
Sở Xây dựng
Sở Y tế
Thanh tra tỉnh
Công An Tỉnh
Văn phòng UBND Tỉnh
Ban Dân tộc
BQL các Khu công nghiệp
UBND thành phố Sóc Trăng
Thị xã Ngã Năm
Thị xã Vĩnh Châu
Huyện Châu Thành
Huyện Kế Sách
Huyện Long Phú
Huyện Mỹ Tú
Huyện Mỹ Xuyên
Huyện Thạnh Trị
Huyện Trần Đề
Huyện Cù Lao Dung
Thủ tục hành chính cấp xã
DANH SÁCH THỦ TỤC Tỉnh Sóc Trăng
Thủ tục
1.004946.000.00.00.H51: Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em
1.004946.000.00.00.H51:Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em
Đơn vị: Huyện Mỹ Xuyên
Trẻ em
Một phần
Xuất thủ tục
1.004946.000.00.00.H51: Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em
1.004946.000.00.00.H51:Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em
Đơn vị: Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Trẻ em
Một phần
Xuất thủ tục
1.004946.000.00.00.H51: Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em
1.004946.000.00.00.H51:Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em
Đơn vị: Phường 1
Trẻ em
Một phần
Xuất thủ tục
1.001991.000.00.00.H51: Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm
1.001991.000.00.00.H51:Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm
Đơn vị: Huyện Mỹ Xuyên
Đất đai (Trường hợp đã thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai)
Một phần
Xuất thủ tục
1.001991.000.00.00.H51: Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm
1.001991.000.00.00.H51:Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm
Đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường
Đất đai
Toàn trình
Xuất thủ tục
Nộp hồ sơ
1.007767.000.00.00.H51: Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước
1.007767.000.00.00.H51:Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước
Đơn vị: Sở Xây dựng
LĨNH VỰC NHÀ Ở VÀ CÔNG SỞ
Toàn trình
Xuất thủ tục
Nộp hồ sơ
1.005424.000.00.00.H51: Bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ
1.005424.000.00.00.H51:Bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ
Đơn vị: Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng
LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ VÀ CÔNG SẢN
Một phần
Xuất thủ tục
1.000105.000.00.00.H51: Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài
1.000105.000.00.00.H51:Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài
Đơn vị: Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Việc làm
Toàn trình
Xuất thủ tục
Nộp hồ sơ
2.001116.000.00.00.H51: Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng
2.001116.000.00.00.H51:Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng
Đơn vị: Sở Xây dựng
LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
Một phần
Xuất thủ tục
Nộp hồ sơ
1.001122.000.00.00.H51: Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp
1.001122.000.00.00.H51:Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp
Đơn vị: Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng
LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP
Toàn trình
Xuất thủ tục
Nộp hồ sơ
2.002383.000.00.00.H51: Bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế
2.002383.000.00.00.H51:Bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế
Đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ
LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ, ATBX&HN
Toàn trình
Xuất thủ tục
Nộp hồ sơ
GCND01: Bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc.
GCND01:Bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc.
Đơn vị: Sở Y tế
Lĩnh vực dược - mỹ phẩm
Một phần
Xuất thủ tục
1.003937.000.00.00.H51: Bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán buôn dược liệu
1.003937.000.00.00.H51:Bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán buôn dược liệu
Đơn vị: Sở Y tế
Lĩnh vực dược - mỹ phẩm
Một phần
Xuất thủ tục
BSPVKDGCNĐĐKKDDL1: Bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán lẻ dược liệu
BSPVKDGCNĐĐKKDDL1:Bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán lẻ dược liệu
Đơn vị: Sở Y tế
Lĩnh vực dược - mỹ phẩm
Một phần
Xuất thủ tục
1.010708.000.00.00.H51: Bổ sung, thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia
1.010708.000.00.00.H51:Bổ sung, thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia
Đơn vị: Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Một phần
Xuất thủ tục
1.010825.000.00.00.H51: Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ
1.010825.000.00.00.H51:Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ
Đơn vị: Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Người có công
Một phần
Xuất thủ tục
2.000942.000.00.00.H51: Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
2.000942.000.00.00.H51:Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
Đơn vị: Huyện Mỹ Xuyên
Chứng Thực
Toàn trình
Xuất thủ tục
Nộp hồ sơ
2.000942.000.00.00.H51: Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
2.000942.000.00.00.H51:Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
Đơn vị: Phường 1
Chứng thực
Một phần
Xuất thủ tục
2.000635.000.000H51: Cấp bản sao trích lục hộ tịch
2.000635.000.000H51:Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Đơn vị: Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng
Toàn trình
Xuất thủ tục
Nộp hồ sơ
2.000635.000.00.00.H51: Cấp bản sao trích lục hộ tịch
2.000635.000.00.00.H51:Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Đơn vị: Phường 1
Hộ tịch
Một phần
Xuất thủ tục
Nộp hồ sơ
Thống kê số lượng TTHC các Cấp
Xuất danh sách thủ tục
Cấp Sở/Ngành Cấp Quận/Huyện Cấp Phường/Xã Tất cả
619 107 96 822
763 166 66 995
1382 273 162 1817
  • Dịch vụ hành chính công: là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước (hoặc tổ chức, doanh nghiệp được ủy quyền) có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý.
  • Dịch vụ công trực tuyến: là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.
  • Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: là dịch vụ đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin về quy trình, thủ tục; hồ sơ; thời hạn; phí và lệ phí thực hiện dịch vụ. Cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ, thanh toán lệ phí (nếu có) đều được thực hiện trên môi trường mạng. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.
  • Dịch vụ công trực tuyến một phần: là dịch vụ công trực tuyến chưa bảo đảm các điều kiện quy định nêu trên.